Skånska Travhästägareföreningen U.P.A

STHF ser som sina främsta uppgifter att söka säkerställa hästägarnas ekonomiska förutsättningar samt att skapa mervärde.  Primärt gäller ekonomin prispengarnas storlek och fördelning  samt kontroll på kostnadssidan.  Mervärde  handlar bl a om möjlighet att som prioriterad person bevista  arrangemang på alla banor samt bemötandet på bana.

Läs mer (klicka)

Föreningen jobbar för att ta vara på medlemmarnas intressen, både lokalt och på riksplanet. 

Vi jobbar för att säkerställa att vi har en travsport där alla känner sig välkomna och respekterade, och där allas åsikter lyssnas på. På så sätt säkerställer vi att vi både i dag och framöver kan ha en travsport där så många som möjligt har en chans att vara med, på ett eller annat sätt, och att man upplever delaktighet och förstår de riktlinjer och värdegrunder som vi jobbar efter. 

Travsporten skall alltid inkludera och jobba för att motverka motsatsen, vi skall därför göra det lätt för den som är intresserad att prova på vår sport och vi skall så långt det bara går tillvarata allas intressen, det vinner vi alltid på. Detta är Inte minst viktigt när travsporten, både lokalt och nationellt, nu står inför stora förändringar, därför jobbar vi också på en ökad valfrihet för den lokala banan. Att få chansen att påverka sitt eget resultat är vi övertygade om ger den bästa utvecklingen och den största motivationen. 

Banan har flera olika intresseföreningar, de är alla viktiga och sportens framtid hänger mångt och mycket på att dessa olika får vara en del av framtida beslut, inte bara vara passagerare. 

Avslutningsvis är vi stolta över att svensk travsport håller världsklass, det gör den bland annat för att fair play och djurens väl alltid stått högst på agendan.

Våra stadgar (klicka)

§ 1

Föreningens namn är Skånska Travhästägareföreningen u.p.a.

§ 2

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen samt travsporten som sådan genom att; för medlemmarnas räkning förmedla inköp och försäljning av travhästar och fodermedel; ideellt och ekonomiskt tillgodose och främja hästägarnas intressen i samarbete med travsällskapens styrelser samt söka befordra travsportens sportsliga, tekniska och ekonomiska utveckling.

§ 3

Föreningens verksamhetsområde omfattar Skåne.

§ 4

Styrelsen har säte i Malmö.

§ 5

Inom föreningen finns två typer av medlemskap, aktivt och passivt. Endast aktivt medlemskap grundar rösträtt. Familjemedlem till aktiv medlem anses som aktiv medlem. Berättigad till aktivt medlemskap är envar välfrejdad person, som vid inträdet i föreningen äger travhäst och som tillika är fast bosatt inom föreningens verksamhetsområde. Person som är bosatt utom föreningens verksamhetsområde och som äger travhäst i träning å Jägersro äger rätt till aktivt medlemskap. Medlem som under 24 månader icke ägt travhäst äger rätt kvarstå som aktiv medlem högst under dessa 24 månader och överföres därefter automatiskt till passivt medlemskap. Om travhäst innehas av mer än en person äger samtliga delägare rätt till aktivt medlemskap.

§ 6

Ansökan om medlemskap i föreningen skall göras till styrelsen genom egenhändigt undertecknad skriftlig ansökan, vilken skall innehålla uppgift om sökandens namn, adress, födelsetid, telefonnummer, namn å häst sökanden äger och uppgift om var denna häst är i träning samt, därest häst äges av fler personer gemensamt, uppgift om vem som företräder ägarna.

§ 7

Persons inträdesansökan avgöres av styrelsen.

§ 8

Medlem, som icke längre äger travhäst jämlikt § 5 angivna stipulationer, är skyldig att utan anfordran till föreningens sekreterare inom 24 månader därefter göra skriftlig anmälan härom. Medlem är ävenledes skyldig att till sekreteraren lämna erforderliga uppgifter för medlemsmatrikelns förande.

§ 9

Medlem äger rätt att, efter egenhändig underskriven ansökan, utträda ur föreningen.

§ 10

För föreningens förbindelser svara allenast dess tillgångar.

§ 11

Föreningens styrelse må å styrelsesammanträde besluta om uteslutning av medlem, som uraktlåtit att ställa sig till efterrättelse föreningens stadgar eller de beslut föreningen eller dess styrelse i överensstämmelse med dessa stadgar fattat, som skadar eller motarbetar föreningen eller dess intressen eller som underlåtit att i rätt tid inbetala föreskrivna medlemsavgifter. För beslut om uteslutning av medlem fordras att minst två tredjedelar av styrelsens närvarande medlemmar röstar för uteslutning. Genom styrelsebeslut utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningssammanträde genom skriftlig anmälan till styrelsen inom två månader från det meddelande om uteslutningen delgivits vederbörande. Medlem som uteslutits ur föreningen går med omedelbar verkan förlustig all rätt deltaga i föreningens sammanträden eller besluta om dess angelägenheter.

§ 12

Inträdesavgiften i föreningen är tvåhundra (200) kronor, som tillsammans med första årliga medlemsavgiften erlägges vid inträdet. Årliga medlemsavgiften är femhundra (500) kronor, lika för aktiv såväl som passiv medlem, och skall erläggas senast den 15 februari. För familjemedlem, 1 per fullbetalande, är medlemsavgiften trehundra (300) kronor. Medlemsavgiften för Veteranmedlemmar är etthundra (100) kronor. Person som beviljas inträde i föreningen under andra halvåret erlägger dock endast halv medlemsavgift för inträdesåret. Beslut om justering av inträdesavgift och medlemsavgift tas vid föreningens höstmöte, att gälla från nästkommande verksamhetsår.

§ 13

Varje aktiv medlem har vid sammanträdet en röst. Röstning med fullmakt är inte tilllåten. Röstning sker med slutna röstsedlar endast då någon så begär. Passiv medlem har icke rösträtt vid sammanträdena.

§ 14

Föreningens styrelse utgörs av fem (5) till nio (9) ledamöter. Dessa väljs å ordinarie årsmöte för en tid av två år med målsättning att cirka hälften av ledamöterna väljs vid ett årsmöte och resterande vid nästkommande årsmöte. Styrelsemedlem skall i princip utse bland föreningens aktiva medlemmar. Vid valet fäller högsta röstetalet utslaget. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Återval kan ske. Alla val ske öppet, såvida ej sluten omröstning begäres. Då val av styrelsen ägt rum, utses å sammanträdet en av de till styrelseledamöter valda att vara styrelsens ordförande.

§ 15

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter äro närvarande. Alla frågor inom styrelsen med undantag för i § 11 omnämnd uteslutning av medlem, avgöres genom enkel omröstning. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid ordförandens frånvaro träder i dennes ställe. Föreningens firma tecknas av den eller de personer styrelsen därtill utser. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.

§ 16

Styrelsens befogenheter och åliggande äro: att företräda föreningen i all densamma rörande frågor med bindande kraft för dess medlemmar, att förvalta föreningens angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar, att förbereda och avgiva utlåtanden över de frågor som skola av årssammanträdet behandlas, att kalla föreningens medlemmar till ordinarie årssammanträde. Styrelsen är dessutom skyldig att föra: medlemsförteckning med angivande av medlemmarnas namn, adress m.m., protokoll innehållande referat över vid sammanträden förda förhandlingar och skola dessa protokoll undertecknas av ordföranden och sekreteraren, kassabok. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse då ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter så påfordra. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel.

§ 17

Vid förfall för ordföranden ledes föreningens sammanträde av vice ordföranden. Skulle även denne vara förhindrad närvara, väljes ordförande för dagen. Protokoll över föreningens sammanträden undertecknas av sekreteraren samt justeras av två därtill utsedda justeringsmän. Alla beslut vid sammanträde fattas genom enkel omröstning såvida icke annat överenskommits. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 18

Styrelsen har att för varje räkenskapsår avgiva redovisning av förvaltningens angelägenheter genom avlämnade av förvaltningsberättelse, redogörelse för föreningens ekonomiska ställning genom balansräkning samt för intäkter och kostnader under året genom resultaträkning. Redovisningshandlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter.

§ 19

Ordinarie årssammanträde hålles årligen före mars månads utgång å tid och plats styrelsen bestämmer. Medlem som önskar att visst ärende skall behandlas på årssammanträde har att, med angivande av ärendets beskaffenhet, senast tre veckor före sammanträdet göra skriftlig anmälan därom till sekreteraren. Övriga föreningssammanträden hålles så ofta styrelsen anser detta önskvärt och erforderligt eller om minst tio (10) av föreningens aktiva medlemmar därom gör skriftlig framställning till styrelsen med angivande av ändamålet. Därest medlem önskar att på sammanträde visst ärende skall behandlas, har denne att därom skriftligen meddela sekreteraren senast två veckor innan sammanträdet med uppgift och ärendets beskaffenhet. Kallelse till sammanträde skall utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före ordinarie årssammanträde och senast tio dagar före annat sammanträde. I kallelsen skall angivas de frågor som skola behandlas å ifrågavarande sammanträde. Jämväl övriga meddelande bringas om möjligt till medlemmarnas kännedom per post.

§ 20

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§ 21

Vid ordinarie årsammanträde skall följande ärenden behandlas:

1 Val av mötesordförande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om huruvida årssammanträdet blivit i laga tid och ordning utlyst
4 Val av två personer att jämte ordföranden justera årssammanträdets protokoll
5 Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Beslut i anledning av föreningens resultat
8 Bestämmande av ersättningar till styrelse och revisorer
9 Val av styrelseledamöter suppleanter till styrelsen
10 Val av ordförande i styrelsen
11 Val av revisorer och suppleanter till dessa
12 Val av valberedningsnämnd
13 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits för behandling
14 Övriga ärenden

§ 22

Föreningens räkenskaper skola vara för granskning tillgängliga hos kassören senast den 15 januari närmast efter räkenskapsårets utgång.

§ 23

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses å ordinarie årssammanträde två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Före januari månads utgång bör revisorerna ha verkställt sin granskning och däröver angivit berättelse till styrelsen.

§ 24

Av föreningens årsvinst skall, efter avdrag för vad som åtgår tilltäckande av möjligen balanserad förlust från tidigare år, fem procent avsättas till reservfond. Då reservfonden uppnått ett belopp, som svarar antingen mot fyra tiondelar av det bokförda värdet av föreningens tillgångar eller skulder enligt balansräkningen, må vidare avsättning till fonden upphöra. Avsättning skall ånyo vidtagas om reserv- fonden nedgår under vad sålunda stadgats.

§ 25

Å föreningssammanträde må ej beslut om användandet av föreningens vinstmedel eller övriga tillgångar eller om åtagande av förpliktelser som uppenbarligen är främmande för föreningens syfte. Dock må å föreningssammanträde beslutas, att av föreningens tillgångar anslag må ske till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om detta befinnes skäligt.

§ 26

Beslut om ändring av dessa stadgar vare ej giltigt med mindre samtliga röstberättigade medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattas å två på varandra följande sammanträden och det sammanträde som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

§ 27

Å föreningssammanträde kan beslutas att föreningen skall träda i likvidation. För sådant beslut gäller vad som sägs i §70 och 71 i föreningslagen.

§ 28

Därest efter föreningens likvidation och upplösning tillgångar finnes som ej skall ingå i likvidation, skall dessa tillfalla allmännyttigt hästsports- eller därmed jämförligt ändamål.

Våra samarbetspartners Guld, Silver och Brons: 

Glasklart logga

Carnegie Private Bank

ErlingAdvokater AB

Equi Tours

Jano-Plast

Jägersro Hästshop

Leif Ekströms Måleri AB

Meccom Group AB

MiRo Media

Hansson & Holmgren Plåtslageri